הרהורים על משפחה וילדים

על הפרת זכויות הילד והמשפחה בישראל

אומבודסמן שיפקח על משרד הרווחה הוא כורח המציאות

Posted by הרהורים על משפחה וילדים ב- ספטמבר 1, 2009


מאמר זה דן בהקמת אומבודסמן חיצוני ובלתי תלוי שיפקח על פעילויות משרד הרווחה. נחיצותו היא קריטית במיוחד כאשר מדובר בפיקוח על ילדים שהוצאו מביתם ע"י משרד הרווחה והפכו לחסרי ישע לחומרה, בשל היותם חוסים במוסדות סגורים מחוץ לבית, מנותקים בצו חוק הנוער מהוריהם ומהסביבה הקרובה להם ונתונים לחסדם של עובדי רווחה ללא כל אפשרות להביע את מצוקתם בפני העולם החיצון. הנושא חל גם על ילדים שאושפזו בכפייה במוסדות פסיכיאטריים סגורים.

העצומה להקמת גוף בקורת מתארת בצורה מפורטת יותר על הצורך המיידי בהקמת אומבודסמן.

מאמר זה מתייחס לילדים ונוער בלבד, ואולם בהמשך יש להרחיב את פעילותו האומבודסמן גם לגבי קשישים, חסויים, נכים, בעלי מוגבלויות שונות וחסרי ישע אחרים.

הצלחתו של גוף כזה תלויה בעיקר ברמת האוטונומיה שלו. ככל שיהיה אוטונומי יותר כך תגדל האפקטיביות שלו.

אומבודסמן אפקטיבי צריך לפעול בשלושה מישורים עיקריים: ביצועי, משפטי וחקיקתי.

אופי פעילותו של גוף זה תלוי במשתנים הבאים:

 • דרגת האוטונומיה.
 • רמת הניטרליות (אובייקטיביות).
 • היקף הסמכויות.
 • אופי ההתנהלות.
 • הפונקציונאליות.
 • הרכב הצוות.
 • הגוף הסטטוטורי אליו כפוף.
 • גודל המימון.

בשנת 2002 המליצה ועדת גילת על הקמת נציבות תלונות הציבור בנושא זה אך דבר לא נעשה בענין.

בשנת 2008 המליצה ועדת סלונים נבו על הקמת אומבודסמן חיצוני ובלתי תלוי שיפקח על פעילותן של פקידות הסעד לסדרי דין במשרד הרווחה, אך משרד הרווחה, שוב,  התעלם מן ההמלצה וטען כי הוא מפקח על עצמו בהצלחה יתרה…

בארה"ב קיימים כ-25 גופי בקורת חיצוניים כאלו עם סמכויות נרחבות, הפזורים ברחבי המדינות. חלקם הוקמו בשנות ה-80,
והם מכונים Office of Child Advocate – OCA

האפקטיביות שלהם שונה ממדינה למדינה בהתאם לדרגת האוטונומיה והסמכויות שלהם. קיימות מדינות בהם מתנהל האומבודסמן הן כגוף בקורת והן כגוף ביצועי, ובמדינות אלו דוגמת מדינת רוד איילנד פעילותו מניבה תוצאות מוצלחות. מאמר זה מסתמך בחלקו על הקיים בארה"ב, עם התאמות למציאות הקיימת בישראל.

כאמור, בהיות האומבודסמן גוף ביצועי, לכן, בנוסף להמלצות לשיפור, הוא אף ינקוט במהלכים מתאימים ליישום, בדומה לגופי הביקורת הפועלים בארה"ב.

הרכב הצוות

האומבודסמן צריך להיות כפוף לאחד משרי הממשלה. שר כזה יכול להיות השר הממונה על שיפור השירות לציבור, כיום מכהן בתפקיד זה ח"כ מיכאל איתן. ועדה ייעודית מטעם הכנסת תבחר את ראש האומבודסמן ואת שאר בעלי התפקידים מדי תקופה שתיקבע בחוק.

נושאי התפקידים יגיעו מן התחומים הבאים:

 • מתחום המשפט: משפטנים, עורכי דין ושופטים בדימוס, ואלה יהוו את מרבית אנשי הצוות. יטפלו בעיקר בחקירות, הגשת תביעות משפטיות, הגשת בגצים והצעות לחקיקה.
 • מן התחום הטיפולי: אנשי חינוך, פסיכולוגים, קרימינולוגים, חוקרי ילדים, עובדים סוציאליים וכו'. יגישו חוות דעת מקצועיות לבית המשפט ולגורמים שונים ויבצעו מחקרים בנושא.
 • מתחום האדמיניסטרציה: אישי ציבור ואנשי אדמיניסטרציה.

כל נושאי התפקידים המקצועיים צריכים להיות בעלי עבר נקי מקשרים קודמים עם משרד הרווחה במשך תקופה שתוגדר בתקנון הועדה לבחירת בעלי תפקידים, וזאת על מנת לשמור על צביונו הניטרלי של הגוף. למשל, עובד סוציאלי שהיה בעברו פקיד סעד או עבד בתפקיד אחר כלשהו במשרד הרווחה לא יוכל להיבחר לאומבודסמן אלא אם עבר תקופת צינון מסוימת. כנ"ל שופט נוער בדימוס לא יוכל לכהן בארגון אלא לאחר שעבר תקופת צינון כמוגדר בתקנון.

בעלי התפקידים ייבחרו עפ"י הקריטריונים הבאים:

 • קורות חיים המתאימים למהות התפקיד.
 • יעברו מבדקי אישיות עם דגש על אמינות ויושרה.
 • עבר ללא הרשעה שיש עימה קלון.
 • יעברו בדיקות רקע.
 • עבר והווה מקצועי ניטרלי ללא ניגוד אינטרסים.

סמכויות

על מנת לבצע את עבודתו באפקטיביות, על האומבודסמן להיות בעל סמכויות נרחבות כדלהלן:

 • גישה חופשית לכל חומר חסוי על כל ילד שהועבר לחסות המדינה מכל משרד רלוונטי: משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משטרת ישראל ועוד.
 • יכולת לבצע בקורת פתע בכל מוסד ממוסדות משרד הרווחה והמוסדות הפסיכיאטריים בהם חוסים חסרי ישע, ללא כל אתרעה מוקדמת.
 • יכולת לשוחח עם כל חסר ישע הנמצא בחסות המדינה ללא הפרעה וללא כל אתרעה מראש.
 • יכולת לתשאל עדים, שכנים שגרים בסמוך למוסד ואנשי מקצוע שונים אשר מטפלים בילד ומשפחתו ללא כל אישור מאף גורם וללא מחסום חיסיון.
 • גישה חופשית לכל חומר סטטיסטי, תיעודי וכו' הן של משרד הרווחה והן של משרד הבריאות בנוגע לחוסים על מנת לזהות מגמות, לבצע מחקרים ולהסיק מסקנות.
 • נקיטת הליכים משפטיים ו/או משמעתיים כנגד גורמי רווחה שאינם משתפים פעולה עם האומבודסמן ואינם מספקים לו מידע כנדרש, בדומה להליך הקיים כיום במשרד מבקר המדינה כאשר הגורם הנבדק אינו משתף פעולה.

תכולת עבודה

ביצוע חקירות

 • חקירת תלונות של הורים שהופקעה מהם המשמורת על ילדיהם באופן לא חוקי או שלא בתום לב או שלא לצורך ע"י רשויות הרווחה, ומתן חוות דעת נגדית לבית המשפט למשפחה ונוער במידה והתלונה נמצאה מוצדקת. הגשת תלונה במשטרה כנגד עובדי רווחה, במידה ונעשתה עבירה פלילית מצד אותם עובדים. נציבות תלונות הציבור אינה נותנת כיום מענה למשפחות שנפגעו מן המערכת כל עוד מתקיימים בענינן הליכים משפטיים, ולמעשה מתעלמת מתלונות אזרחים בנושא משום שהליכים משפטיים בבתי המשפט לנוער נמשכים לעיתים עד שהילד הופך להיות בגיר, קרי עד גיל 18. האומבודסמן, לעומת זאת, יוכל לפעול במקביל להליכים המשפטיים המתקיימים בעניינן של המשפחות.
 • חקירת תלונות הציבור בדבר תנאי אחזקתם של ילדים החוסים במוסדות משרד הרווחה,  במשפחות אומנה או באשפוזים פסיכיאטריים כפויים. במידה וקיים יסוד סביר להניח כי בוצעה התעללות או הזנחה בחוסים, יגיש האומבודסמן תלונה במשטרה נגד משרד הרווחה או משרד הבריאות. במידה והחקירה תמצא כי חסר ישע החוסה במסגרת משרד הרווחה נמצא בסכנה, יורה הגוף להעברתו המיידית של החוסה למסגרת אחרת.
 • הקמה מיידית של ועדת חקירה ציבורית בגין כל מוות לא טבעי של ילד שמת בהיותו בחסות המדינה, בכלל זה התאבדות של ילדים ונוער.
 • חקירת תלונות אנשי מקצוע המטפלים במשפחות ומדווחים כי פקידי סעד כופים עליהם להפר חובת סודיות רפואית ולספק מידע בניגוד לחוק זכויות החולה.
 • חקירת תלונות של מאומצים בגירים שהשירות למען הילד מסרב להפגיש אותם עם הוריהם הביולוגים.
 • חקירת תלונות פליליות שהוגשו נגד עובדים סוציאלים במשטרה, והמשטרה סגרה את התלונות בתואנות שונות.

פיקוח

 • פיקוח על כל מסגרות החוסים של משרד הרווחה ומשרד הבריאות: פנימיות, בתי אומנה, מרכזי חירום, בתי מחסה, משפחות קלט ועוד, כולל ביקורי פתע ושיחות עם הילדים החוסים ללא הפרעת צוות המקום. האומבודסמן אף יפעיל קו חירום לילדים החוסים אשר יוכלו לדווח ולהתלונן על מחדלים או מעשי התעללות שנעשים במקום. האומבודסמן ישמור על אנונימיות המתלוננים ואף יפעיל תכנית הגנה על חוסים שהתלוננו מפני התנכלות מצד צוות המקום. הקו החם ישרת אף ילדים ובני נוער חוסים שברחו מן המוסדות.
 • כתיבת תסקירי חירום לבית המשפט להעברה מיידית של ילד שנמצא בחסות המדינה למסגרת אחרת, במידה וקיימת סכנה לגביו.
 • בקשה לבית המשפט לסגירה מיידית של מוסד שנמצא כי אינו ראוי למגורי אדם, אם בשל תנאי תחזוקה או תברואה או מגורים גרועים וכו'.
 • פיקוח על נהלי חקירות ילדים – לוודא שחקירות ילדים נעשות בהתאם לנהלים והילדים הנחקרים אינם עוברים התעללות נפשית או פגיעה רגשית מצד חוקרי הילדים כדי לסחוט מהם הודאה או עדות שווא.

הפקת דוחות

 • הפקת דוח בקורת שנתי להמלצות ושיפורים אשר יוגש לוועדות הרלוונטיות בכנסת, לשר הרווחה, לשר הממונה על שיפור השירות לציבור ולמספר גורמים נוספים.
 • הפקת דוחות סטטיסטיים שונים על היקף הפעילות של הגוף וכן על פעילות משרד הרווחה.

חקיקה

הגשת הצעות חקיקה ובגצים. במידת הצורך, טרם החקיקה, ארגון שימוע ציבורי של עדויות של ילדים ומשפחות בפני חברי הכנסת.

מערך הסברה

פיתוח מערך הסברה והגברת המודעות בקרב ילדים השוהים במסגרת חוץ ביתית על זכותם להתלונן כנגד מעשים שבוצעו נגדם בהיותם בחסות המדינה. ארגון כנסים, ימי הסברה, סמינרים בקרב ילדים, הורים וכלל הציבור לגבי תפקידו של הגוף.

שונות

 • השתתפות פעילה בועדות הכנסת כגון הועדה לזכויות הילד וועדת הרווחה (נציג מטעם האומבודסמן ימונה כחבר פעיל בוועדה)
 • הגשת תביעות נזיקין בשם הילדים שנפגעו בעודם שוהים בחסות המדינה.

4 תגובות אל “אומבודסמן שיפקח על משרד הרווחה הוא כורח המציאות”

 1. כל הכבוד,
  שערוריה שעוד לא היה אפילו דיון
  אחד בוועדות הכנסת על דו"ח ורד סלונים נבו,
  על השהית פרסומו
  ועל ודחייתו על הסף ע"י משרד הרווחה.

  זה מראה עד כמה הילדים האלו הם חסרי חשיבות
  וחסרי ערך עבור המדינה.

 2. איתן said

  לרונית -חיובי חיוני- חזק ואמץ

 3. אריאלה said

  הגיע הזמן לפעול נגד הארגון המושחת שמגובה בחסות החוק. וכמה שיותר מהר יותר טוב. בהצלחה.

 4. כתבה חשובה סיפורנו ממחיש עד כמה עלוב משרד הרווחה והחינוך אין תמיכה ועזרה לילד החוזר לביתו אין חומר חסוי מוסתר מאיתנו ומעורך הדין שלנו , ביתנו נחקרה שנתיים בבית הספר שנתיים הוצאה מהבית ללא טיפול הוחזרה להוריה ברשימת טיפולים אחרי שהוזנחה על ידי פקידת הסעד עברה 4 מוסדותכלא , והעו"ס מעמק חפר מנע טיפול בילדה במשך שנים , אפס עזרה לילדה בכל העזרה על חשבון ההורים טיפולים פסיכלוגיים איבחונים חוגים חונכת עזרה בלימודים ושיעורי עזר רבקה ליבנה מקיבוץ משמר השרון חוקרת את האב היכן האם עובדת ? בעבר הגישה תלונת שווא לרווחה כי לא הסכמתי לטיפולה בבני שהיה מטופל על ידי ועל ידי התפתחות הילד בנתניה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

 
%d בלוגרים אהבו את זה: